Oktatás

 

A folyamatmérnöki Intézet által oktatott főbb tantárgycsoportok:


Alapozó tárgyak

Matematika

Intézetünk gondozza a Karon folyó alap- és mesterképzések matematika oktatását. Az elméleti és gyakorlati órákon a hallgatók elsajátítják a lineáris algebra, az analízis és a valószínűség számítás területének azon ismereteit, melyek szükségesek szaktárgyak elsajátításához, illetve megismerkednek a matematikai statisztika alkalmazási lehetőségeivel az agrár- és a műszaki tudományok területén.

Oktatók: Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna, Dr. Csató Sándor

Fizika

A Folyamatmérnöki Intézetben az Élelmiszerménök hallgatók fizika oktatása folyik. Ennek keretében elméleti és laboratóriumi gyakorlatokon sajátítják el a hallgatók a későbbi élelmiszeripari műveletek és technológiák megértéshez, elsajátításához szükséges fizikai ismereteket: áramlástani alapismeretek, reológia, optika, felületi jelenségek fizikáját, illetve a hőtani alapismereteket.

Oktatók: Dr. Fekete Mária, Záhonyiné Racs Piroska


Műszaki kémia

Intézetünk felelős a Gépész, Műszaki Menedzser és Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépész szakos hallgatók kémiai alapismeretekre való oktatásáért. A Műszaki kémia tárgy keretében a hallgatók a Szerves és szervetlen kémiai alapismeretek mellett elsajátítják a termodinamika, kémiai kinetika, kémiai egyensúlyokkal kapcsolatos alapismereteket, illetve tanulnak a műszaki gyakorlat számára fontos kémiai problémákról, azok megoldására alkalmas módszerektől, így a korrózióvédelem, motorhajtóanyagok, kenőanyagok kémiájáról, tüzeléstechnikai alapismeretekről, vízkémiáról. A gépész hallgatók laboratóriumi és számolási gyakorlatokon mélyítik el elméleti ismereteiket.

Oktatók: Dr. László Zsuzsanna, Kovács Ildikó, Török Márta, Kisné Kuti Éva

 

Transzportfolyamatok és Művelettan

  Művelettan

Intézetünk számos szak így az Élemiszermérnök, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépész, illetve a TTIK Könyezetmérnök- és Biomérnök szakán tanulók számára oktat alapvető, a szakjukhoz kacsolódó művelettani ismereteket, amely során elsajátítják az alapvető áramlástani (ülepítés, szűrés, keverés, fluidizálás), hőtani (hővezetés, hősugárzás, hőáramlással kapcsolatos) és anyagátadási (diffúziós folyamatok, abszorpció, adszorpció, extrakció, szárítás) műveleteket, azok elméleti hátterét. Az elméleti anyag elsajátítását minden esetben labortóriumi gyakorlatok segítik.

Laboratóriumok: Transzportfolyamatok laboratórium, Biomérnöki laboratórium, Környezetmérnöki laboratórium

Oktatók: Prof. Dr. Hodúr Cecilia, Prof. Dr. Rajkó Róbert, Dr. László Zsuzsanna, Beszédes Sándor, Kisné Kuti Éva, Török Márta


Transzportfolyamatok

Élelmiszermérnök és Környezetmérnök Msc hallgatók számára az impulzus- hő és anyagátadási folyamatok mélyebb megértését segíti a Transzportfolyamatok c. tárgy, amely keretében a folyamatok pontos matematikai megfogalmazása, illetve kapcsolódó gyakorlati problémák megoldása a cél.

Laboratóriumok: Transzportfolyamatok laboratórium, Biomérnöki laboratórium, Környezetmérnöki laboratórium

Oktatók: Prof. Dr. Hodúr Cecilia, Dr. Kertész Szabolcs

 

Műszaki hőtan és energiagazdálkodás

Műszaki hőtan és energiagazdálkodás

A műszaki hőtant hallgató Gépész, illetve Műszaki Menedzer szakos hallgatók elméleti és gyakorlati foglalkozásokon sajátítják el a gázok és gőzök termodinamikájának alapjait, megismerik az elemi körfolyamatokat, a vízgőz állapotváltozásit, a gőzgépek termodinamikáját, az égés, hőfejlesztés, gőzfejlesztés elméleti és gyakorlati vonatkozásait. Emellett elsajátítják az energiagazdálkodás és energiamenedzsment alapfogalmait.

Laboratórium:

Oktatók: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor, Péter Szabó István

 

Környezetménöki ismeretek tárgycsoport

Környezetmérnöki ismeretek, Környezetgazdálkodás

Intézetünk felelős a Kar összes szakán folyó környezetvédelmi alapismeretek elsajátítását célzó tárgy oktatásáért. Ezek keretében hallgatóink képet kapnak a globális környezetvédelmi problémákról (globális felmelegedés, a környezeti elemek, víz, levegő, talaj szennyezése, illetve védelme), a környezetgazdálkodás eszközeiről, illetve az alapvető, környezet védelmét szolgáló technológiákról.

Laboratóriumok: Környezetmérnöki laboratórium, Biomérnöki laboratórium

Oktatók: Dr. Kertész Szabolcs, Dr. László Zsuzsanna, Beszédes Sándor, Szabó Ferenc, Szélpál Szilárd


Vízi közművek, csatornázás, szennyvízkezelés

Környezetmérnök BSc hallgatók számára az alapvető vízkezelési, illetve szennyvíztisztítási technológiákat mutatjuk be elméleti előadásokon és laboratóriumi gyakorlatokon. Ennek keretében a hallgatók elsajátítják a mechanikai- (ülepítés, szűrés), fizikai-kémiai (derítés) és biológiai (aerob, anaerob) tisztítási módszerek elméleti alapjait, illetve a gyakorlatban alkalmazott technológiákat.

Laboratóriumok: Környezetmérnöki laboratórium, Membránszeparációs laboratórium

Oktatók: Dr. Kertész Szabolcs, Török Márta


Környezettchnika

Környezetmérnök BSc hallgatók számára az alapvető környezetvédelmi, illetve levegő- és víztisztítási technológiákat mutatjuk be laboratóriumi gyakorlatokon. Ennek keretében a hallgatók elsajátítják a környezeti elemek védelméhez szükséges alapismereteket, a levegőszennyezés mérésének alapjait, levegő tisztításának módszereit, a zaj mérésének módszereit, a szennyvíztisztítás technológiájának alapjait.

Laboratóriumok: Környezetmérnöki laboratórium, Biomérnöki laboratórium

Oktatók: Dr. Kertész Szabolcs, Dr. László Zsuzsanna, Török Márta